Zobrazit vše

Machine Learning Bootcamp

Jedná se o týdenní intenzivní sérii všech našich kurzů za zvýhodněnou cenu.
Úroveň
Určeno účastníkům bez znalostí a zkušeností
základní
Délka kurzu
5 dnů
Jazyk
 cz eu
Kód kurzu
KT21110288
Umělá inteligence (AI)
Kategorie:
Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu? Kontaktujte nás

Kurzy v konkrétním termínu s živým lektorem

Termín
Jazyk
Místo
Forma
?
Jak a kde kurz probíhá.
Cena bez DPH
12. - 21. 6. 2023
Jazyk
Místo
online
Forma
virtuální učebna
?
Kurz probíhá online přes počítač a ve stanoveném termínu, lektor je připojen vzdáleně.
Kód vybraného kurzu: KT21110288-0014
Cena bez DPH
17 990 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: KT21110288-0003
Cena bez DPH
17 990 Kč
Otevřený termín
Jazyk
Místo
Praha
Forma
učebna
?
Kurz probíhá prezenčně v učebně s lektorem.
Kód vybraného kurzu: KT21110288-0004
Cena bez DPH
17 990 Kč

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Popis kurzu

Balíček obsahuje:
 • Úvod do strojového učení (2 dny)
 • Zpracování přirozeného jazyka (1 den)
 • Konvoluční neuronové sítě a zpracování obrazu (1 den)
 • Časové řady (1 den)

Požadované znalosti

Nejsou třeba žádné předchozí znalosti strojového učení.

Obsah kurzu

Den 1.
 • Co je to strojové učení
 • Typy strojového učení (klasifikace, regrese, řazení, reinforcement learning, clustering, detekce anomálií, doporučování, optimalizace)
 • Příprava data (rozdělení datových množin, vyváženost dat, šumy v datech, normalizace a standardizace atributů, rozpoznání přeučování a obrana proti němu)
 • Evaluace modelů pro klasifikace (accuracy, precision, recall, matice záměn, ROC křivka, AUC)
 • Základní algoritmy pro klasifikaci (baseline modely, naivní bayesovský klasifikátor, logistická regrese, Support Vector Machines, rozhodovací stromy, ensemble metody)
 • Rychlotutoriál scikit learn (načítání a transformace dat, trénování modelů a predikce, pipelines, evaluace)
 • Praktická úloha na klasifikaci
 • Základní algoritmy pro regresi (analytické metody, gradient descent, SVR, regresní stromy)
 • Evaluace regresních modelů (mean squared error, absolute squared error)
 • Praktická úloha na regresi
Den 2.
 • Základní algoritmy pro shlukování (K-means, hierarchické shlukování, metody pro určení počtu shluků)
 • Praktická úloha na shlukování
 • Úvod do neuronových sítí (proč jsou populární, výhody/nevýhody, perceptron)
 • Nejpoužívanější aktivační funkce (Sigmoid, Linear, Tanh, Relu, Softmax)
 • Vícevrstvé sítě (Algoritmus zpětné propagace chyby a stochastic gradient descent, konvoluce, pooling a regularizace)
 • Trénování neuronových sítí (epocha, iterace, batch learning)
 • Rychlotutoriál Keras (instalace TensorFlow + Keras, návrh sekvenčního modelu, optimalizátory a trénování, způsob práce s daty)
 • Praktické úlohy na klasifikaci a regresi pomocí neuronových sítí
Den 3.
 • Úvod do zpracování přirozeného jazyka
 • Vybrané kapitoly z komputační ligvistiky (korpusy, tokenizace, morfologická, syntaktická a sémantická analýza, entropie, mutual information, perplexita)
 • Vektorizace textových dokumentů (bag of words, one-hot encoding, TF-IDF)
 • Word embedding (word2vec)
 • Praktická úloha na klasifikaci textů
 • Word embedding (vytvoření word2vec modelů a experimenty s vektorovými reprezentacemi slov)
 • Úvod do jazykových modelů (n-gramové modely, vyhlazování, modely založené na neuronových sítích)
 • Praktická úloha na jazykové modelování (implementace jazykových modelů a jejich využití pro detekci jazyka textu)
 • Úprava algoritmu pro generování textů
Den 4.
 • Zpět do historie (od biologické intuice přes ruční návrh atributů až k LeCunovi a Krizhevskému)
 • Co je konvoluce a proč funguje
 • PyTorch (jak postavit jednoduchou konvoluční síť)
 • Praktický příklad na klasifikaci Fashion MNIST datasetu
 • Co je MSCOCO
 • Seznámení s ResNetem
 • Vizualizace neuronových sítí
 • Klasifikace obrázků do tříd
 • Jak na špinavá data
Den 5.
 • Úvod do teorie časových řad
 • Vybrané postupy modelovaní časových řad (časová a frekvenční doména, spektrální analýza, autokorelace, modely časových řad (ARIMA apod.)
 • Praktický příklad (pandas, základní charakteristiky, jednoduchá predikce)
 • Metody strojového učení pro časové řady (state space metody, hidden markov model, kalman filter, dopředné neuronové sítě, rekurentní neuronové sítě, LSTM)
 • Praktické příklady ilustrující sílu strojového učení (příprava trénovací množiny dle typu úlohy a zvoleného modelu, trénovaní a evaluace)
 • Komplexní scénář predikce časové řady pomocí rekurentní sítě (predikce teploty z vícerozměných vstupních dat: sběr a příprava trénovací množiny, trénování a validace modelu, predikování pomocí naučené sítě)

Lektoři

 Jiří Materna
Jiří Materna

Je specialista na strojové učení se zkušenostmi s jeho aplikacemi v průmyslu od roku 2007. Mezi lety 2008 a 2017 pracoval ve společnosti Seznam.cz, z toho posledních 7 let jako vedoucí výzkumného oddělení. Nyní pracuje na volné noze, nabízí vývoj machine learning řešení na míru, organizuje konferenci Machine Learning Prague a píše blog ML Guru.

 

Chcete tento kurz na míru pro vaši firmu?

Kontaktujte nás

Proč s námi