Zobrazit vše

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vám dávají jistotu, že náš společný projekt dobře dopadne.

Definice

Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti Pumpedu s.r.o., se sídlem City Empiria, Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, identifikační číslo: 27660222, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C 122280 (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé

v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je poskytování školení, kurzů, workshopů, seminářů, webinářů, konferencí, hands on labů, certifikačních testů a další vzdělávací aktivity poskytované prostřednictvím Poskytovatele.

Objednávka vzdělávacích služeb

 • Objednávky jsou přijímány písemně, e-mailem nebo prostřednictvím webových stránek. Ceny na webu jsou uvedeny bez DPH. Tištěné i elektronické přihlášky jsou považovány za závazné. Zařazení všech přihlášených je prováděno podle pořadí došlých objednávek. Zasláním přihlášky vyjadřuje Objednatel souhlas s Obchodními podmínkami. 
 • Po přijetí objednávky odešle Poskytovatel každému nahlášenému účastníkovi pozvánku na školení/test/konferenci, případně potvrzení o přijetí objednávky a registraci účastníka na požadované školení. Objednavateli je zároveň zaslána proforma faktura, pokud již dříve nebylo dohodnuto jinak. Smlouva je uzavřena odesláním potvrzení o přijetí objednávky; toto potvrzení může být nahrazeno pozvánkou.
 • Smluvní strany tímto souhlasí, že svou obchodní činnost mohou provádět elektronicky, a to včetně vytvoření smlouvy, zadání objednávky a jejího přijetí.
 • K převzetí vzdělávacích služeb Poskytovatel k datu uskutečnění těchto služeb společností Pumpedu s.r.o..

Cena

 • Společnost Pumpedu s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny vzdělávacích služeb. V případě takové změny budou potvrzené registrace a objednávky vystavené do 30 dní od změny ceny fakturovány v původní výši.
 • Ceny jsou uváděny v CZK nebo EUR (některé Kurzy partnerů) v částce bez DPH. DPH a poplatky, budou připočteny k částce fakturované společností Pumpedu s.r.o.
 • Objednanou službu je nutné zaplatit předem na základě vystavené proforma faktury. Neuhrazení proforma faktury není považováno za řádné zrušení kurzu.
 • Veškeré platby za vzdělávací služby Poskytovatele musí být provedeny do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Tyto platební podmínky podléhají schválení společností Pumpedu s.r.o.. V případech, kdy to bude dle společnosti Pumpedu s.r.o. opodstatněné, a to vzhledem k finanční situaci zákazníka, jeho platební morálce nebo povaze vztahu zákazníka, mohou být platební podmínky změněny.
 • Po připsání platby na účet Poskytovatele bude vystaven a zaslán daňový doklad. Další daňový doklad již není vystavován.
 • Při úhradě kurzů převodem je Objednavatel povinen uvádět jako variabilní symbol číslo proforma faktury nebo faktury.
 •  Nedílnou a neoddělitelnou součástí ceny kurzu jsou studijní materiály, osvědčení o absolvování kurzu. Nápoje během přestávek a voucher na stravování, který je možné uplatnit ve smluvních restauracích (toto se vztahuje pouze na kurzy realizované classroom).

Storno podmínky a změna termínu kurzů

 • Bezplatné zrušení kurzu (storno) nebo přesun konání kurzu přijímá Poskytovatel emailem (edu@pumpedu.cz) více jak 7 dní před začátkem kurzu.
 • Při pozdějším zrušení kurzů (netýká se Kurzů partnerů) jsou účtovány storno poplatky ve výši 100 % ceny kurzu včetně DPH.
 • Poskytovatel má právo přesunout datum konání kurzu z důvodů, které nemůže ovlivnit (přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.). V případě, že účastníkovi nebude náhradní termín vyhovovat, bude mu vystaven dobropis a zaplacená částka vrácena do 14 dnů.
 • V případě zásahu vyšší moci (uzavření provozovny, nepřístupnosti provozovny, nařízené karantény lektora, apod.) budou prezenční kurzy poskytovány on-line formou.
 • Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný kurz, pokud se ani 5 pracovních dnů před začátkem kurzu závazně nepřihlásili více než 3 uchazeči. V tomto případě bude již přihlášeným účastníkům nabídnut nový termín. Toto se nevztahuje na kurzy s označením Garantovaný termín (termín, který nemůže být zrušen ze strany Poskytovatele).
 • Kurzy partnerů ostatních kurzy nakoupené na základě požadavku Objednatele se řídí obchodními podmínkami Partnerů, resp. třetích stran, a bezplatné storno je obvykle minimálně 10 pracovních dnů před datem konání.

Duševní vlastnictví, autorská práva

 • Veškeré školicí materiály, poskytnuté pro používání během vzdělávací služby, jsou díla společnosti Pumpedu s.r.o., nebo díla poskytovatele původního obsahu chráněna autorskými právy. Není-li stanoveno jinak, jsou školicí materiály poskytovány výhradně pro použití osobou využívající vzdělávací službu, nesmí je používat žádná jiná osoba a nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo modifikovány bez písemného souhlasu společnosti Pumpedu s.r.o..
 • Je výslovně zakázáno pořizovat jakékoliv audio a/nebo video nahrávky kurzů nebo jiných vzdělávacích akcí. Při porušení tohoto zákazu může být účast na kurzu/akci ukončena bez náhrady účastnického poplatku/vstupného.
 • Je výslovně zakázáno používat bez předchozího souhlasu Poskytovatele loga nebo obrázky z webu Poskytovatele anebo z obchodních nabídek. Za každé jednotlivé použití loga nebo obrázku je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč; právo na náhradu škody nebo jiné újmy zůstává tímto nedotčeno.

Všeobecné podmínky

 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k dočasnému přerušení online vzdělávacích služeb. Poskytovatel vyvine přiměřené úsilí takovým přerušením zabránit nebo je minimalizovat.
 • Poskytovatel může v jednotlivých případech, když to bude považovat za riziko pro bezpečnost nebo ochranu ostatních účastníků vzdělávacích služeb nebo prostor, kde se vzdělávací služba poskytuje, odmítnout přijetí účastníka. Poskytovatel může kromě toho požadovat, aby každá osoba, která poruší její pravidla, opustila prostory společnosti Pumpedu s.r.o., či prostory, kde probíhá akce. Poplatky zaplacené za účastníka vzdělávací služby, jemuž není za těchto okolností účast umožněna, propadají a zákazník nemá nárok na žádnou náhradu.
 • Poskytovatel neodpovídá za opožděné plnění nebo nesplnění kvůli příčinám, které nemůže odpovídajícím způsobem ovlivnit.
 • S výjimkou práv společnosti Pumpedu s.r.o. vztahujících se k využívání subdodavatelů nemůže žádná ze stran postoupit svá práva nebo povinnosti uvedené v těchto smluvních podmínkách třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Poskytovatel však může kdykoli po předchozím písemném oznámení převést jakákoli práva a povinnosti uvedené v těchto smluvních podmínkách na přidružený subjekt. Tyto smluvní podmínky jsou závazné a ve prospěch stran a jejich příslušných nástupců a povolených subjektů, na něž byla práva a povinnosti převedeny.
 • Zákazník bere na vědomí, že schopnost společnosti Pumpedu s.r.o. dodat vzdělávací služby závisí na plné a včasné spolupráci zákazníka s Poskytovatelem a také na přesnosti a úplnosti všech informací a dat, které zákazník Poskytovateli poskytne.
 • Spory, vzniklé v souvislosti s těmito smluvními podmínkami, budou řešeny podle legislativy země a místa sídla společnosti Pumpedu s.r.o..
 • Bude-li zjištěno, že nějaká podmínka nebo ustanovení těchto smluvních podmínek jsou protiprávní nebo nevynutitelné, platnost nebo vynutitelnost zbývajících smluvních podmínek nebo ustanovení se nemění a zůstávají plně platné.

Proč s námi